Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 18 2017

9836 b4df 500
9820 2b3c 500
9819 bf9e
9818 adda
0057 804c 500
Reposted frompiehus piehus viadontforgot dontforgot
8129 15af 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viagdziejestola gdziejestola
6241 ecf2
Reposted fromdivi divi viadontforgot dontforgot
1618 5e1a
Reposted fromLQL LQL viaDangerousHope DangerousHope
2489 3fc5
7311 84f4 500

pancze:

Chcę to!!!!

Reposted fromdivi divi viatoniewszystko toniewszystko
1403 6512
Reposted fromsavatage savatage viatoniewszystko toniewszystko
7419 fabe
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatoniewszystko toniewszystko
4564 20f6 500
Reposted fromtfu tfu viatoniewszystko toniewszystko
5745 bb7d 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viatoniewszystko toniewszystko
1348 e435
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
1374 af66 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Nie jestem osobą ani smutną, ani zamkniętą, ani skomplikowaną. Śmieję się łatwo, często i ze wszystkiego, a najczęściej z siebie. Za radością, żartem, człowiekiem, który potrafi mnie rozśmieszyć, poszłabym na czworakach na koniec świata.
— Krystyna Janda - Różowe tabletki na uspokojenie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Reposted fromFlau Flau viazapachsiana zapachsiana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl