Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2017

Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy vialeszekzukowski leszekzukowski
I nieważne
Że świat na którym przyszło ci żyć
Lepszym wydawał się być
— happysad; marihuana
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
4712 2d5c
Reposted fromloveandsex loveandsex vialetshavesex letshavesex
4728 9b6d
Reposted fromloveandsex loveandsex vialetshavesex letshavesex
5429 2735
Reposted frommononok mononok viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
Liczba niedojrzałych mężczyzn przyjmuje charakter epidemii.
— Z. Lew-Starowicz

August 08 2017

6169 ae8d 500
Reposted fromkarahippie karahippie viagdziejestola gdziejestola
Na pytanie "co słychać?" chciałem zabijać.
— Błażej Przygodzki, Dziennik samobójców
8648 897e
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaanybreath anybreath
4351 51cd
1607 aefa 500
//
Reposted fromrawwwr rawwwr viaoversensitive oversensitive
3000 8c12 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaoversensitive oversensitive
6838 449b 500
gossip girl s2e18
9766 528a 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaoversensitive oversensitive
0819 e618
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl