Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2017

Jeśli na czymś ci zależy, nie patrz czy inni to akceptują 
To co jest między dwoma osobami , mogą zrozumieć tylko te dwie osoby.
Reposted fromchocoway chocoway viagdziejestola gdziejestola
7473 be62
8017 fac5
Reposted frommadlenaa madlenaa viagdziejestola gdziejestola
9238 756f 500
Cryman Perfetto
Reposted fromEmisja Emisja viagdziejestola gdziejestola
2601 e2ab
3525 5b80 500
Najważniejszym powodem, dla którego ludzie nie osiągają tego, czego chcą, jest to, że sami nie wiedzą, czego chcą
— Harv Eker
3865 f39b
Reposted fromloveandsex loveandsex viadontforgot dontforgot
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
4363 3d93
Reposted fromcocomove cocomove viagdziejestola gdziejestola
7576 2ecb 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viagdziejestola gdziejestola
5407 048c
Reposted fromMeneroth Meneroth vialeszekzukowski leszekzukowski
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy vialeszekzukowski leszekzukowski
I nieważne
Że świat na którym przyszło ci żyć
Lepszym wydawał się być
— happysad; marihuana
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl